Quy tắc ứng xử của kiểm toán viên Nhà nước được ban hành kèm theo Quyết định số 07/2008/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ngày 16/5/2008.

Quy tắc ứng xử của kiểm toán viên Nhà nước được ban hành kèm theo Quyết định số 07/2008/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ngày 16/5/2008.

Quy tắc quy định về ứng xử của kiểm toán viên nhà nước, cộng tác viên kiểm toán, công chức của Kiểm toán Nhà nước tham gia hoạt động kiểm toán trong thực hiện hoạt động kiểm toán và trong quan hệ xã hội. Những người này chỉ cung cấp thông tin, tài liệu về kiểm toán với cơ quan, tổ chức có liên quan một cách trung thực, đúng đắn khi có kết luận chính thức của Kiểm toán Nhà nước và được lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước giao nhiệm vụ theo quy định pháp luật.

Quyết định được đăng Công báo ngày  31/5/2008 và có hiệu lực thi hành 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article