Điều lệ mẫu này quy định về việc tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và nhân sự, tổ chức hoạt động dạy nghề của trường cao đẳng nghề công lập và tư thục.

Bộ Lao động Thương binhvà Xã hội vừa ban hành Điều lệ mẫu trường cao đẳng nghề tại Quyết định số 51/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 5/5/2008.

Điều lệ mẫu này quy định về việc tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và nhân sự, tổ chức hoạt động dạy nghề của trường cao đẳng nghề công lập và tư thục. Căn cứ Điều lệ mẫu này, các trường cao đẳng nghề xây dựng Điều lệ của trường và trình cơ quan chủ quản trường (đối với trường cao đẳng nghề công lập), Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề (đối với trường cao đẳng nghề tư thục) phê duyệt. Các trường cao đẳng nghề thực hiện việc quản lý tài chính theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức, bộ mày, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 53/2006/NÐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập.

Quyết định được đăng Công báo ngày 31/5/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 02/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 4/1/2007 ban hành Điều lệ trường cao đẳng nghề.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article