Thanh tra Chính phủ là cơ quan ngang Bộ của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Ngày 20/5/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra Chính phủ là cơ quan ngang Bộ của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra Chính phủ được quy định tại Điều 2 của Nghị định này và tại Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 3/12/2007 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ. Về cơ cấu tổ chức, Thanh tra Chính phủ có 12 đơn vị giúp việc Tổng Thanh tra, 5 đơn vị sự nghiệp.

Nghị định được đăng Công báo ngày  30/5/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Nghị định số 55/2005/NĐ-CP ngày 25/4/2005 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article