Quy chế quy định về điều kiện, thủ tục công nhận, cấp và thu hồi thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý; hợp đồng cộng tác thực hiện trợ giúp pháp lý; quyền, nghĩa vụ của cộng tác viên; hình thức, lĩnh vực, phạm vi trợ giúp pháp lý, phương thức hoạt động và quản lý nhà nước đối với cộng tác viên; khen thưởng, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về các vấn đề liên quan đến cộng tác viên.

Ngày 13/5/2008, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 05/2008/QÐ-BTP về Quy chế cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.

Quy chế quy định về điều kiện, thủ tục công nhận, cấp và thu hồi thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý; hợp đồng cộng tác thực hiện trợ giúp pháp lý; quyền, nghĩa vụ của cộng tác viên; hình thức, lĩnh vực, phạm vi trợ giúp pháp lý, phương thức hoạt động và quản lý nhà nước đối với cộng tác viên; khen thưởng, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về các vấn đề liên quan đến cộng tác viên.

Quyết định được đăng Công báo ngày 28/5/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 358/2003/QĐ-BTP ngày 15/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế cộng tác viên của tổ chức trợ giúp pháp lý.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article