Trên cơ sở bộ chương trình khung này, Hiệu trưởng các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề, đại học có đăng ký hoạt động dạy nghề trung cấp, cao đẳng xác định, tổ chức thẩm  định và duyệt chương trình dạy nghề áp dụng cho trường mình.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 15/2008/QĐ-BLĐTBXH về Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng cho nghề “Kế toán doanh nghiệp”.

Trên cơ sở bộ chương trình khung này, Hiệu trưởng các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề, đại học có đăng ký hoạt động dạy nghề trung cấp, cao đẳng xác định, tổ chức thẩm  định và duyệt chương trình dạy nghề áp dụng cho trường mình.

Quyết định được đăng Công báo ngày 27/5/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày,  kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article