Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 60/2008/TT-BNN sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 92/2007/TT-BNN ngày 19/11/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 1405/QĐ-TTg ngày 16/10/2007của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thủy cầm.

Ngày 15/5/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 60/2008/TT-BNN sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 92/2007/TT-BNN ngày 19/11/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 1405/QÐ-TTg ngày 16/10/2007của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thủy cầm.

Thông tư được đăng Công báo ngày 27/5/2008 và có hiệu lực sau 5 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article