Ngày 5/5/2008, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 20/2008/QĐ-BTC ban hành  Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN – Trung Quốc.

Ngày 5/5/2008, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 20/2008/QĐ-BTC ban hành  Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN – Trung Quốc.

Những hàng hóa thuộc các tờ khai hải quan hàng nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 1/1/2008 đến trước ngày có hiệu lực thi hành của Quyết định này, nếu đáp ứng đủ các điều kiện để áp dụng mức thuế suất quy định tại Quyết định này nhưng đã nộp mức thuế suất cao hơn thì được làm hồ sơ để tính lại số thuế nhập khẩu phải nộp. Hồ sơ hoàn thuế được quy định tại Điều 3 của Quyết định này.

Quyết định được đăng Công báo ngày 24/5/2008 (các số từ 277 đến số 294) và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 26/2007/QĐ-BTC ngày 16/4/2007 ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN – Trung Quốc.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article