Theo Đề án, trong thời gian từ 2008 đến 2010, sẽ đào tạo các chuyên gia pháp luật (khoảng 30 đến 50), luật sư (số lượng không hạn chế) để tham gia tư vấn về hội nhập kinh tế quốc tế, tham gia giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo luật.

Ngày 14/5/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 544/2008/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đào tạo chuyên gia pháp luật, luật sư phục vụ yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2008-2010”.

Theo Đề án, trong thời gian từ 2008 đến 2010, sẽ đào tạo các chuyên gia pháp luật (khoảng 30 đến 50), luật sư (số lượng không hạn chế) để tham gia tư vấn về hội nhập kinh tế quốc tế, tham gia giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo luật. Đối tượng đào tạo là các công chức đang công tác tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, luật sư đang hành nghề tại các công ty luật, văn phòng luật sư, doanh nghiệp.

Đề án nêu rõ các điều kiện tuyển chọn, hình thức và thời gian đào tạo, nước và cơ sở gửi đi đào tạo, hồ sơ, hộ đồng tuyển chọn v.v…Dự kiến tổng kinh phí thực hiện Đề án là trên 56 tỷ đồng.

Quyết định được đăng Công báo ngày 22/5/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article