Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan sự nghiệp thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên và phát triển công nghệ cao theo các hướng trọng điểm của Nhà nước.

Ngày 12/5/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2008/NÐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan sự nghiệp thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên và phát triển công nghệ cao theo các hướng trọng điểm của Nhà nước nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho công tác quản lý khoa học, công nghệ và xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và đào tạo nhân lực khoa học, công nghệ có trình độ cao cho đất nước.

Về cơ cấu tổ chức, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam có 7 đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện, 24 viện nghiên cứu và 3 đơn vị sự nghiệp.

Nghị định được đăng Công báo ngày 18/5/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Nghị định số 27/2004/NĐ-CP ngày 16/1/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article