Mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại bao gồm sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm, máy giao dịch tự động (ATM) và điểm giao dịch. Mỗi ngân hàng thương mại chỉ được mở một sở giao dịch.

Ngày 29/4/2008, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 13/2008/QĐ-NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại bao gồm sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm, máy giao dịch tự động (ATM) và điểm giao dịch. Mỗi ngân hàng thương mại chỉ được mở một sở giao dịch

Thông tư hướng dẫn cụ thể về điều kiện, trình tự, hồ sơ mở sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước, ở nước ngoài;  việc thay đổi tên, địa điểm hoặc chấm dứt hoạt động của phòng giao dịch, quỹ tiết kiêm, ATM cuả ngân hàng thương mại v.v…

Thông tư được đăng Công báo ngày 15/5/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định số 888/2005/QĐ-NHNN ngày 16/6/2005, Quyết định số 1090/2003/QĐ-NHNN ngày 17/9/2003 ban hành quy định về việc mở, thành lập và chấm dứt hoạt động của sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngần hàng thương mại và ngân hàng liên doanh tại Việt Nam, Điều 32 Quy chế cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-NHNN ngày 7/6/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hết hiệu lực thi hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article