dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được phép đăng ký để sử dụng, được phép đăng ký nhưng hạn chế sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam năm 2008 được Bộ Yế ban hành kèm theo Quyết định số 18/2008/QĐ-BYT ngày 6/5/2008.

dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được phép đăng ký để sử dụng, được phép đăng ký nhưng hạn chế sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam năm 2008 được Bộ Yế ban hành kèm theo Quyết định số 18/2008/QĐ-BYT ngày 6/5/2008.

Quyết định được đăng Công báo ngày 15/5/2008 và có hiệu lực thi hành 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Quyết định số 09/2006/QĐ-BYT ngày 7/2/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn được phép đăng ký để sử dụng, được phép đăng ký nhưng hạn chế sử dụng, cấm sử dụng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại Việt Nam năm 2006.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article