Ngày 29/6/2009, Chủ tịch nước đã có Lệnh số 15/2009/L-CTN công bố Luật số 38/2009/QH12 – Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản (Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Nhà ở).

Ngày 29/6/2009, Chủ tịch nước đã có Lệnh số 15/2009/L-CTN công bố Luật số 38/2009/QH12 – (Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Nhà ở).

Các điều khoản được sửa đổi, bổ sung của là Điều 7 về năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng, Điều 40 (điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình có sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên), Điều 43 về quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình, Điều 54 về các bước thiết kế xây dựng công trình, và Điều 59 về thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng công trình. Luật bổ sung Điều 40a về giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình. Theo đó, đối với dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tực hiện giám sát, đánh giá toàn bộ quá trình đầu tư theo nội dung và các chỉ tiêu đã được phê duyệt. Đối với dự án sử dụng nguồn vốn khác, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện giám sát, đánh giá về mục tiêu, sự phù hợp với các quy hoạch liên quan, việc sử dụng đất, tiến độ đầu tư và bảo vệ môi trường.

Các điều khoản được sửa đổi của là Điều 4 (khoản 30 và khoản 39), Điều 11 về đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu, Điều 39 về trình duyệt và thẩm định kết quả đấu thầu, Điều 46 - nguyên tắc xây dựng hợp đồng, Điều 60 – trách nhiệm của người có thẩm quyền, Điều 48 – giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Điều 52 – thầm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Về , các điều từ 11-20, 127,128,130,138 và 152 bị bãi bỏ. Một số cụm từ khác được sửa đổi như cụm từ “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở” được thay bằng cụm từ “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”, cụm từ “một trong các giấy tờ quy định tại Điều 15 của Luật này” được thay bằng cụm từ “giấy tờ chứng minh tạo lập hợp pháp”,…

Luật được đăng Công báo ngày 14/8/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2009.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article