Ngày 30/6/2008, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 14/2008/QĐ-BTC về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2008 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với ba nhóm mặt hàng nhập khẩu có xuất xứ từ Lào gồm thóc và gạo các loại, lá và cọng thuốc lá, phụ kiện môtô.

Ngày 30/6/2008, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 14/2008/QÐ-BTCvề việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2008 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với ba nhóm mặt hàng nhập khẩu có xuất xứ từ Lào gồm thóc và gạo các loại, lá và cọng thuốc lá, phụ kiện môtô.

Thương nhân Việt Nam được nhập khẩu các nhóm mặt hàng nói trên theo hạn ngạch thuế quan (xem Phụ lục I kèm theo Quyết định này). Hàng hóa nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S do cơ quan có thẩm quyền của Lào cấp, thông quan qua các cặp cửa khẩu nêu tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này.

Quyết định được đăng Công báo ngày 16/7/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article