Lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 12%/năm, bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi là 7,8%/năm; lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 14,4%/năm, bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi là 7,8%/năm.

Theo ngày 26/6/2008 của Bộ Tài chính, lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 12%/năm, bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi là 7,8%/năm; lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 14,4%/năm, bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi là 7,8%/năm. Mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án vay vốn bằng đồng Việt Nam là 3,9%/năm, bằng ngoại tệ là 0,96%/năm.

Quyết định được đăng Công báo ngày 11/7/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các Quyết định số 75/2007QĐ-BTC ngày 30/8/2007 và Quyết định số 06/2008/QĐ-BTC ngày 29/1/2008 của Bộ Tài chính về lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư bị bãi bỏ.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article