Ngày 23/6/2008, liên bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp  và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BKH-BNN-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất.

Ngày 23/6/2008, liên bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp  và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính đã ban hành hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất, áp dụng đối với các Ban quản lý rừng phòng hộ, Ban quản lý rừng đặc dụng, Lâm trường quốc doanh, Công ty lâm nghiệp, các doanh nghiệp do nhà nước đang sở hữu 50% vốn điều lệ trở lên và được nhà nước giao, cho thuê đất lâm nghiệp, hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mà nhà nước sở hữu dưới 50% vốn điều lệ, công ty hợp danh và cộng đồng dân cư.

Quyết định được đăng Công báo ngày 27/6/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article