Ngày 23/6/2009, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 08/2009/TT-BGTVT hướng dẫn những nguyên tắc chung về hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự; áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến việc vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng các phương tiện nói trên.

Ngày 23/6/2009, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành hướng dẫn những nguyên tắc chung về hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự; áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến việc vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng các phương tiện nói trên. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào những nguyên tắc chung và hoạt động của địa phương để quy định cụ thể về hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa trong phạm vi địa phương.

Thông tư được đăng Công báo ngày 4/7/2009 và có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký; bãi bỏ  Thông tư số 03/2002/TT-BGTVT ngày 27/2/2002 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article