Danh mục vật tư y tế tiêu hao, vật tư thay thế trong khám chữa bệnh được Bộ Y tế ban hành tại Quyết định số 21/2008/QĐ-BYT ngày 9/6/2008. Danh mục này là cơ sở để các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức cung ứng và thu viện phí, Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán cho người bệnh.

Danh mục vật tư y tế tiêu hao, vật tư thay thế trong khám chữa bệnh được Bộ Y tế ban hành tại  ngày 9/6/2008. Danh mục này là cơ sở để các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức cung ứng và thu viện phí, Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán cho người bệnh.

Quyết định được đăng Công báo ngày 27/6/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article