Ngày 9/6/2008, Bộ Y tế đã có Quyết định số 20/2008/QĐ-BYT về việc ban hành “Tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam”, áp dụng trong các cơ sở y tế tham gia khám và chứng nhận sức khỏe cho thuyền viên, công dân Việt Nam và người nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam.

Ngày 9/6/2008, Bộ Y tế đã có Quyết định số 20/2008/QĐ-BYT về việc ban hành “Tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam”, áp dụng trong các cơ sở y tế tham gia khám và chứng nhận sức khỏe cho thuyền viên, công dân Việt Nam và người nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam.

Quyết định được đăng Công báo ngày 27/6/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article