Chỉ có doanh nghiệp được thành lập theo quy định pháp luật, có đủ điều kiện theo quy định của Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hóa với nước ngoài và phải đáp ứng một trong các điều kiện sau: có Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản; Giấy phép chế biến khoáng sản và Hợp đồng mua khoáng sản để chế biến; Hợp đồng mua khoáng sản để xuất khẩu; có chứng từ hợp lệ mua (hoặc đấu giá) khoáng sản mới được phép xuất khẩu khoáng sản.

Ngày 18/6/2008, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 08/2008/TT-BCT hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác, giấy phép chế biến khoáng sản là Bộ Công nghiệp (trước ngày 11/11/2002), Bộ Tài nguyên và Môi trường (từ ngày 11/11/2002) và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Khoáng sản khai thác trong nước chỉ được phép xuất khẩu khi đáp ứng các yêu cầu sau: được khai thác từ các mỏ, điểm mỏ trong Phụ lục 1 kèm theo Thông tư; đã qua chế biến đạt tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư. Chỉ có doanh nghiệp mới được phép xuất khẩu khoáng sản. Đó là các doanh nghiệp được thành lập theo quy định pháp luật, có đủ điều kiện theo quy định của Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hóa với nước ngoài và phải đáp ứng một trong các điều kiện sau: có Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản; Giấy phép chế biến khoáng sản và Hợp đồng mua khoáng sản để chế biến; Hợp đồng mua khoáng sản để xuất khẩu; có chứng từ hợp lệ mua (hoặc đấu giá) khoáng sản. Doanh nghiệp xuất khẩu khoáng sản có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện xuất khẩu khoáng sản định kỳ 6 tháng và 1 năm tới Ủy ban nhân dân tỉnh nơi thực hiện xuất khẩu khoáng sản. Khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước liên quan, doanh nghiệp phải thực hiện báo cáo đột xuất.

Thông tư được đăng Công báo ngày 27/6/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế các Thông tư số 02/2006/TT-BCN ngày 14/4/2006, Thông tư số 09/2006/TT-BCN ngày 28/11/2006.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article