Ngày 3/6/2008, Quốc hội Khóa 12 đã thông qua Nghị quyết số 19/2008/QH12 về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Theo Nghị quyết số 19/2008/QH12 về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam, đối tượng được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam gồm: cá nhân nước ngoài đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định pháp luật về đầu tư hoặc được doanh nghiệp  đang hoạt động tại Việt Nam thuê giữ chức danh quản lý trong doanh nghiệp; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam theo pháp luật về đầu tư không có chức năng kinh doanh bất động sản, có nhu cầu về nhà ở cho những người đang làm việc tại doanh nghiệp v.v… Thời hạn tối đa sở hữu nhà ở là 50 năm.  Tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam chỉ được dùng nhà ở vào mục đích để ở, không được cho thuê, làm văn phòng hoặc sử dụng vào mục đích khác. Việc mua bán nhà ở được lập thành hợp đồng theo quy định pháp luật về nhà ở.  

Nghị quyết được Quốc hội thông qua ngày 3/6/2008, được đăng Công báo ngày 27/6/2008.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article