Ngày 5/6/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/2/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm.

Ngày 5/6/2008, Chính phủ đã ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2005/NÐ-CP ngày 28/2/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm.

Doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản pháp luật liên quan. Các doanh nghiệp được thành lập hợp pháp trước thời điểm Luật Doanh nghiệp năm 2005 có hiệu lực được hoạt động giới thiệu việc làm theo quy định của Nghị định này cho đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2010.

Nghị định bổ sung, sửa đổi quy định về các tổ chức giúp việc của Giám đốc, tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm có thời hạn và vô thời hạn, hoạt động giới thiệu việc làn của chi nhánh v.v… Doanh nghiệp bị tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm lần thứ hai sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm vô thời hạn.

Nghị định được đăng Công báo ngày 18/6/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đấy trái với quy định tại Nghị định này đều bị bãi bỏ.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article