Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số nhóm mặt hàng quy định tại Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 và các Quyết định sửa đổi, bổ sung của Bộ trưởng Bộ Tài chính đã được Bộ Tài chính sửa đổi thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 37/2008/QĐ-BTC ngày 12/6/2008.

Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số nhóm mặt hàng quy định tại Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 và các Quyết định sửa đổi, bổ sung của Bộ trưởng Bộ Tài chính đã được Bộ Tài chính sửa đổi thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 37/2008/QĐ-BTC ngày 12/6/2008.

Quyết định được đăng Công báo ngày 28/5/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; áp dụng cho các Tờ khai Hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 20/6/2008.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article