Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp áp dụng cho gói thầu xây lắp của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành tại Quyết định số 731/2008/QĐ-BKH ngày 10/6/2008.

Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp áp dụng cho gói thầu xây lắp của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của khi thực hiện đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành tại Quyết định số 731/2008/QĐ-BKH ngày 10/6/2008.

Khi áp dụng mẫu này, chủ đầu tư có thể sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tính chất, quy mô của mỗi gói thầu, song các nội dung sửa đổi, bổ sung không được trái mẫu này. Đối với các dự án sử dụng vốn ODA, nếu được nhà tài trợ chấp nhận thì áp dụng theo mẫu này.

Quyết định được đăng Công báo ngày 23/6/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article