Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 07/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 11/2008/NĐ-CP ngày 30/1/2008 của Chính  phủ quy định về việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp cuộc đình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho người sử dụng lao động.

Ngày 30/5/2008, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 07/2008/TTLT-BLÐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 11/2008/NÐ-CP ngày 30/1/2008 của Chính  phủ quy định về việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp cuộc đình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho người sử dụng lao động.

Thông tư quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại, mức bồi thường và hình thức bồi thường thiệt hại của tổ chức, cá nhân tham gia đình công gây thiệt hại cho người sử dụng lao động trong trường hợp cuộc đình công bị Tòa án nhân dân tuyên bố là bất hợp pháp theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 11/2008/NĐ-CP nói trên. Việc bồi thường thiệt hại về tài sản của người lợi dụng cuộc đình công cố ý xâm phạm tài sản của doanh nghiệp thì không áp dụng theo quy định tại Nghị định số 11/2008/NĐ-CP mà áp dụng theo quy định của Bộ Luật Dân sự về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Mức bồi thường thiệt hại do hai bên thỏa thuận trên cơ sở xác định giá trị thiệt hại nhưng tối đa không vượt quá 3 tháng tiền lương, tiền công làm cơ sở đóng, hưởng bảo hiểm xã hội liền kề trước ngày đình công diễn ra theo hợp đồng lao động của những người lao động tham gia đình công.

Thông tư được đăng Công báo ngày 11/6/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article