Ngày 29/5/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 71/2008/QĐ-CP về ký quỹ cải tạo, phục hồi  môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

Ngày 29/5/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 71/2008/QÐ-CPvề ký quỹ cải tạo, phục hồi  môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

Quyết định hướng dẫn về căn cứ và phương pháp xác định khoản tiền ký quỹ, trình tự và thủ tục ký quỹ, quản lý và sử dụng tiền ký quỹ, trách nhiệm quản lý của các cơ quan liên quan. Mọi tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản trước khi tiến hành khai thác khoáng sản phải thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường tại Quỹ Bảo vệ môi trường. Tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư xây dựng công trình đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tiến hành khai thác khoáng sản ở khu vực dự án đó không phải ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường. Số tiền ký quỹ tối thiểu phải bằng chi phí thực tế để cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản. Tùy theo thời hạn khai thác khoáng sản, việc ký quỹ có thể được thực hiện làm nhiều lần. Lần ký quỹ đầu tiên phải được thực hiện trước khi tiến hành hoạt động khai thác khoáng sản 30 ngày. Tổ chức, cá nhân sau khi hoàn thành việc cải tạo, phục hồi môi trường từng phần hoặc toàn bộ, được phép rút từng phần hoặc toàn bộ số tiền đã ký quỹ tại Quỹ Bảo vệ môi trường.

Quyết định được đăng Công báo ngày 11/6/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ hiệu lực của Thông tư liên tịch số 126/1999/TTLT-BTC-BCN-BKHVNMT về kỹ quỹ để phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article