Ngày 3/6/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 69/2008/QĐ-BNN về “Danh mục giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm phải chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn".

Ngày 3/6/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành  Quyết định số 69/2008/QÐ-BNN về “Danh mục giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm phải chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn".

Quyết định được đăng Công báo ngày 14/6/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article