Các cơ sở thực hiện xã hội hóa được hưởng chính sách khuyến khích trong việc cho thuê, xây dựng cơ sở vật chất; giao đất, cho thuê đất; lệ phí trước bạ, thuế giá trị giá tăng, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp; ưu đãi về tín dụng; huy động vốn; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; khen thưởng của Nhà nước; xử lý tài sản khi chuyển đổi hình thức hoạt động.

Ngày 30/5/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2008/NÐ-CP về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

Các cơ sở thực hiện xã hội hóa (quy định tại Điều 1 của Nghị định) thuộc danh mục các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quyết định được hưởng các chính sách khuyến khích xã hội hóa quy định tại Nghị định này. Các cơ sở này được hưởng chính sách khuyến khích trong việc cho thuê, xây dựng cơ sở vật chất; giao đất, cho thuê đất; lệ phí trước bạ, thuế giá trị giá tăng, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp; ưu đãi về tín dụng; huy động vốn; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; khen thưởng của Nhà nước; xử lý tài sản khi chuyển đổi hình thức hoạt động. Nguồn thu của các cơ sở này là từ thu phí, lệ phí, thu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ khác, lãi được chi từ hoạt động liên doanh, liên kết, từ tiền gửi ngân hàng, trái phiếu, kinh phí do ngân sách nhà nước cấp (nếu có). Cơ sở thực hiện xã hội hóa phải đăng ký với cơ quan thuế khi hoạt động để làm căn cứ xác định ưu đãi và nghĩa vụ về thuế.

Nghị định được đăng Công báo ngày 9/6/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các cơ sở công lập thuộc các lĩnh vực quy định tại Điều 1 Nghị định này thành lập theo Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999, Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ đăng ký với cơ quan cấp phép hoạt động và cơ quan thuế để được hưởng các chính sách ưu đãi quy định tại Nghị định này. Các tổ chức, cá nhân thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp đang có dự án độc lập hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa thuộc danh mục quy định của Thủ tướng Chính phủ đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và cơ quan thuế để được hưởng các chính sách ưu đãi nói trên.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article