Ngày 26/5/2008, Bộ Tài chính-Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT hướng dẫn việc quản lý  và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Ngày 26/5/2008, Bộ Tài chính-Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT hướng dẫn việc quản lý  và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Nguồn kinh phí chi ứng dụng CNTT gồm ngân sách nhà nước cấp; nguồn thu hợp pháp của cơ quan, đơn vị được phép để lại sử dụng theo quy định pháp luật; nguồn viện trợ, hỗ trợ phát triển chính thức của các nhà tài trợ cho dự án ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước; nguồn kinh phí hợp pháp khác. Nội dung chi ứng dụng CNTT gồm: chi thiết kế, tạo lập, mua sắm, sửa chữa, nâng cấp, bảo trì, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng thông tin; chi vận hành, duy trì, quản lý hệ thống thông tin; chi xây dựng các đề án, dự án ứng dụng CNTT; chi thuê tư vấn; chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong ứng dụng CNTT; chi cho công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá phục vụ mục tiêu ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước; chi tổ chức các hội thi về CNTT.

Thông tư quy định rõ mức chi thanh toán theo hợp đồng, chi thuê tổ chức, cá nhân bên ngoài cơ quan thực hiện việc tạo lập thông tin điện tử (thực hiện theo quy định tại Thông tư số 137/2007/TT-BTC ngày 28/11/2007), chi theo chế độ nhuận bút (thực hiện theo quy định tại Nghị định số 61/2002/NÐ-CP ngày 11/6/2002 của Chính phủ về chế độ nhuận bút, Thông tư liên tịch số 21/2003/TTLT-BVHTT-BTC ngày 1/7/2003 hướng dẫn việc chi trả nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút đối với một số loại hình tác phẩm quy định tại Nghị định số 61/2002/NĐ-CP nói trên), chi xây dựng đề án (vận dụng quy định tại Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 7/5/2007 hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước), v.v…Mục III của Thông tư quy định về lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước trong ứng dụng CNTT.

Thông tư được đăng Công báo ngày 7/6/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Thông tư số 92/2001/TT-BTC ngày 5/12/2001 và các quy định về nội dung chi và mức chi liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ, công chức nhà nước quy định tại Thông tư số 79/2005/TT-BTC ngày 15/9/2005.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article