Ngày 30/5/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2008/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc, nuôi dưỡng từ 10 đối tượng trở lên.

Ngày 30/5/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2008/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc, nuôi dưỡng từ 10 đối tượng trở lên.

Nhà nước khuyến khích các tổ chức chính trị-xã hội; tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp; tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp; tổ chức tôn giáo; các tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thành lập cơ sở bảo trợ xã hội. Hồ sơ thành lập cơ sở bảo trợ xã hội gồm: Tờ trình thành lập, Đề án thành lập, Quy chế hoạt động. Tùy trường hợp, hồ sơ này được gửi tới Bộ, cơ quan ngang Bộ, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội hoặc Phòng Nội vụ-Lao động-Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội. Người có thẩm quyền ra quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội là người có thẩm quyền giải thể cơ sở. Các cơ sở bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập có trách nhiệm báo cáo định kỳ 6 tháng và hàng năm trước Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở.

Nghị định được đăng Công báo ngày 9/6/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Nghị định số 25/2001/NĐ-CP ngày 31/5/2001 của Chính phủ về việc ban hành quy chế thành lập và hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội và các quy định trước đây trái với Nghị định này.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article