Ngày 23/5/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 64/2008/QĐ-BNN Quy định quản lý về sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm.

Ngày 23/5/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 64/2008/QÐ-BNN Quy định quản lý về sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm.

Quy định nêu trình tự, thủ tục, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc đăng ký, chứng nhận, khai thác nguồn giống, chứng nhận chất lượng giống, điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm bằng phương pháp nhân giống vô tính của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tại Việt Nam có liên quan đến các hoạt động trên.

Quyết định được đăng Công báo ngày 5/6/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 67/2004/NĐ-CP ngày 24/11/2004 về Quy chế bình tuyển, công nhận, quản lý và sử dụng cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng của cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article