Ngày 21/5/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 40/2008/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Ngày 21/5/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 40/2008/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, trị giá tính thuế là giá bán tại cửa khẩu xuất, không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế và phí vận tải quốc tế. Đối với hàng hóa nhập khẩu, trị giá tính thuế là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập khẩu đầu tiên và được xác định bằng cách áp dụng tuần tự 6 phương pháp xác định trị giá tính thuế quy định tại Thông tư này và dừng ở phương pháp xác định được trị giá tính thuế. Trường hợp không có hợp đồng mua bán hàng hóa, trị giá tính thuế xuất khẩu là trị giá khai báo của người khai hải quan. Thời điểm xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là ngày người khai hải quan đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Đối với khoản chênh lệch giữa số tiền thuế do cơ quan hải quan ấn định với số tiền thuế do người nộp thuế tự khai, tự tính trong trường hợp hàng hóa đã được thông quan là 10 ngày, kể từ ngày cơ quan hải quan ký quyết định ấn định thuế.

Thông tư hướng dẫn 6 phương pháp xác định trị giá tính thuế, các khoản điều chỉnh, xác định giá trị tính thuế trong một số trường hợp riêng, kiểm tra trị giá tính thuế ở khâu thông quan, sau thông quan, quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan, trách nhiệm của cơ quan hải quan, khiếu nại và xử lý vi phạm.

Thông tư được đăng Công báo ngày 3/6/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 14/2008/QĐ-BTC ngày 11/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article