Cơ sở dữ liệu giá là tất cả các thông tin liên quan đến việc kiểm tra, xác định trị giá tính thuế do người khai hải quan khai báo, cung cấp cho cơ quan Hải quan hoặc do cơ quan Hải quan thu thập được liên quan đến hàng hóa xuất, nhập khẩu để phục vụ công tác kiểm tra trị giá khai báo, xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Ngày 21/5/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1102/QĐ-BTC về việc xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu giá.

Cơ sở dữ liệu giá là tất cả các thông tin liên quan đến việc kiểm tra, xác định trị giá tính thuế do người khai hải quan khai báo, cung cấp cho cơ quan Hải quan hoặc do cơ quan Hải quan thu thập được liên quan đến hàng hóa xuất, nhập khẩu, được quản lý và sử dụng trong nội bộ ngành để phục vụ công tác kiểm tra trị giá khai báo, xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu. Nguồn thông tin cho cơ sở dữ liệu này đến từ hồ sơ nhập khẩu hàng hóa, danh mục quản lý rủi ro về giá, tình hình chấp hành pháp luật của doanh nghiệp và từ nguồn khác. Hàng tháng, bộ phận thu thập phân tích và xử lý thông tin của hệ thống quản lý rủi ro cung cấp thông tin cho bộ phận trị giá cùng cấp những doanh nghiệp vi phạm trong quá trình khai báo và xác định trị giá để có biện pháp tăng cường công tác kiểm tra trị giá tại khâu thông quan đối với những doanh nghiệp này.

Quyết định quy định chi tiết nội dung về thu thập, phương pháp thu thập, cập nhật, khai thác, sử dụng, quản lý, bảo mật cơ sở dữ liệu giá.

Quyết định được đăng Công báo ngày 3/6/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article