Ngày 4/7/2008, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 20/2008/QĐ-NHNN sửa đổi quy định về hồ sơ đề nghị chấp thuận thay đổi mức vốn điều lệ và bổ sung trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước trong việc thực hiện Quy định về cổ đông, cổ phần, cổ phiếu và vốn điều lệ của ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và nhân dân ban hành theo Quyết định số 1122/2001/QĐ-NHNN ngày 4/9/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Ngày 4/7/2008, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 20/2008/QĐ-NHNN sửa đổi quy định về hồ sơ đề nghị chấp thuận thay đổi mức vốn điều lệ và bổ sung trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước trong việc thực hiện Quy định về cổ đông, cổ phần, cổ phiếu và vốn điều lệ của ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và nhân dân ban hành theo Quyết định số 1122/2001/QÐ-NHNN ngày 4/9/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, đồng thời ban hành Mẫu đơn mua cổ phần đối với tổ chức; Mẫu đơn mua cổ phần đối với cá nhân; Bản kê khai tài sản, thu nhập của cổ đông là cá nhân sở hữu từ 5% vốn điều lệ của ngân hàng thương mại cổ phần trở lên; Cách xác định khả năng tài chính của tổ chức góp vốn để tăng vốn điều lệ của ngân hàng đối với cổ đông là tổ chức không phải là tổ chức tín dụng.

Quyết định được đăng Công báo ngày 22/7/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article