Ngày 1/7/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 46/2008/QĐ-BTC quy định về hoạt động đăng ký niêm yết, công bố thông tin, thành viên giao dịch trái phiếu Chính phủ, giao dịch và quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Ngày 1/7/2008, Bộ Tài chính đã ban hành  quy định về hoạt động đăng ký niêm yết, công bố thông tin, thành viên giao dịch trái phiếu Chính phủ, giao dịch và quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ (TPCP) tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Thành viên giao dịch TPCP tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội là công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại được Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận trở thành thành viên giao dịch TPCP. Quyết định quy định về các tiêu chuẩn làm thành viên giao dịch TPCP, tổ chức và quản lý giao dịch, giao dịch thông thường, giao dịch mua bán lại, việc công bố thông tin của thành viên giao dịch TPCP và Trung tâm giao dịch chứng khoán, hệ thống biểu mẫu trong giao dịch TPCP tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Quyết định được đăng Công báo ngày 22/7/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article