được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành tại Quyết định số 79/2008/QĐ-BNN.

Ngày 8/7/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam” tại Quyết định số 79/2008/QĐ-BNN.

Tổ chức, cá nhân được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng 64 loại phân bón tại Danh mục bổ sung này khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều 5 của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 7/10/2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón và khoản 4 Điều 1 của Nghị định số 191/2007/NÐ-CP ngày 31/12/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP nói trên. Các loại phân bón quy định tại Điều 3 của Quyết định này bị loại khỏi Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.

Quyết định được đăng Công báo ngày 22/7/2008 và có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article