Ngày 7/7/2008, Bộ Y tế đã hành Quy định  sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế trong dự phòng và điều trị tại Quyết định số 23/2008/QĐ-BYT, áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài thực hiện các hoạt động sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế trong dự phòng và điều trị.

Ngày 7/7/2008, Bộ Y tế đã hành Quy định  sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế trong dự phòng và điều trị tại Quyết định số 23/2008/QĐ-BYT, áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài thực hiện các hoạt động sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế trong dự phòng và điều trị.

Quy định nêu rõ điều kiện của cơ sở y tế được phép tiêm chủng, quy trình tiếp nhận, vận chuyển bảo quản và cấp phát vắc xin, sinh phẩm y tế, quy trình tiêm chủng an toàn, giám sát và xử trí phản ứng sau tiêm chủng, chế độ báo cáo và hồ sơ lưu trữ. Vắc xin, sinh phẩm y tế được sử dụng phải bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 27 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Các cơ sở kinh doanh vắc xin, sinh phẩm y tế có trách nhiệm mua, bán, xuất nhập khẩu, bảo quản, vận chuyển vắc xin, sinh phẩm y tế theo đúng các quy định của pháp luật.

Quyết định được đăng Công báo ngày 20/7/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article