Tổ chức, cá nhân kinh doanh mỹ phẩm tại Khu Kinh tế phải thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm với Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và phải cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về chất lượng mỹ phẩm do mình kinh doanh.

Bộ Y tế đã ủy quyền cho Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh thực hiện chức năng quản lý mỹ phẩm tại Khu Kinh tế theo Quyết định số 22/2008/QĐ-BYT ngày 2/7/2008.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh mỹ phẩm tại Khu Kinh tế phải thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm với Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và phải cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về chất lượng mỹ phẩm do mình kinh doanh. Việc đưa mỹ phẩm từ Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh vào các khu chức năng khác trong Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh vào thị trường nội địa để kinh doanh phải thực hiện theo Quy chế Quản lý mỹ phẩm ban hành kèm Quyết định số 48/2007/QĐ-BYT ngày 31/12/2007 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Quyết định được đăng Công báo ngày 17/7/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article