Ngày 25/6/2008, Bộ Xây dựng đã ban hành Quy định điều kiện năng lực của nhà thầu khi thi công công việc, hạng mục công trình hoặc công trình có yêu cầu đặc biệt tại Quyết định số 10/2008/QĐ-BXD.

Theo ngày 25/6/2008 của Bộ Xây dựng ban hành Quy định điều kiện năng lực của nhà thầu khi thi công công việc, hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng có yêu cầu đặc biệt – công trình có kỹ thuật phức tạp dễ gây sự cố mất an toàn trong thi công - nhà thầu phải đáp ứng các điều kiện về chỉ huy trưởng công trường hoặc người phụ trách kỹ thuật, cán bộ kỹ thuật (trình độ đại học, thời gian liên tục tham gia thi công xây dựng (7 năm đối với chỉ huy trưởng hoặc người phụ trách kỹ thuật, 2 năm đối với cán bộ kỹ thuật), máy móc thiết bị v.v…Trước khi triển khai thực hiện công việc, hạng mục công trình hoặc công trình có yêu cầu đặc biệt, nhà thầu phải có biện pháp thi công được duyệt theo quy định và có phương án quản lý, hạn chế rủi ro, đề phòng sự cố. Chủ đầu tư có trách nhiệm lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện năng lực để thực hiện công việc và chịu trách nhiệm trước pháp luật  về việc lựa chọn nhà thầu.

Quyết định được đăng Công báo ngày 11/7/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article