Ngày 25/6/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 42/2008/QĐ-BTC về Quy chế tự chủ kinh phí hoạt động của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 25/6/2008, Bộ Tài chính đã ban hành  về Quy chế tự chủ kinh phí hoạt động của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Quy chế quy định về nguồn thu của Ban quản lý, nội dung chi, tiền lương và thu nhập, sử dụng kết quả tài chính trong năm, sử dụng các quỹ v.v…Việc thực hiện Quy chế tự chủ không làm ảnh hưởng tới môi trường đầu tư của các khu công nghiệp và khu chế xuất cũng như môi trường đầu tư chung. Mọi hoạt động thu-chi của Ban Quản lý phải thực hiện qua tài khoản cuả Ban Quản lý mở tại Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định được đăng Công báo ngày 7/7/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Quy chế tạm thời về chế độ tự bảo đảm kinh phí hoạt động của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí minh ban hành kèm theo Quyết định số 138/2001/QĐ-BTC ngày 19/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article