Ngày 29/6/2009, Quốc hội đã có Lệnh số 07/2009/L-CTN công bố Luật số 31/2009/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh.

Ngày 29/6/2009, Quốc hội đã có Lệnh số 07/2009/L-CTN công bố Luật số 31/2009/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh.

Các nội dung về sản xuất phim truyền hình, sự tham gia của tổ chức, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong lĩnh vực điện ảnh, lựa chọn dự án sản xuất phim, phim xuất khẩu, cấp giấy phép phổ biến phim, quảng cáo về phim v.v… của Luật Điện ảnh được sửa đổi, bổ sung. Theo đó, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được quyền hợp tác đầu tư với doanh nghiệp sản xuất phim, doanh nghiệp phát hành phim, doanh nghiệp phổ biến phim của Việt Nam dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc thành lập doanh nghiệp liên doanh. Trong trường hợp này, vốn của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 51% vốn pháp định. Doanh nghiệp sản xuất phim được quyền xuất khẩu, nhập khẩu phim theo quy định của pháp luật về xuất, nhập khẩu. Chính phủ - căn cứ vào số lượng phim sản xuất và xuất nhập khẩu của các cơ sở điện ảnh thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý – quyết định phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép phổ biến phim thuộc cơ sở sản xuất phim của địa phương, cơ sở điện ảnh tư nhân đóng trên địa bàn, phim xuất khẩu do Đài truyền hình, đài phát thanh-truyền hình được cấp giấy phép hoạt động báo chí sản xuất đã có quyết định phát sóng. Doanh nghiệp sản xuất phim được giới thiệu những thông tin liên quan đến bộ phim trong quá trình chuẩn bị và sản xuất. Doanh nghiệp sản xuất phim không được chiếu toàn bộ nội dung phim để quảng cáo khi chưa có giấy phép phổ biến của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh. Cơ sở sản xuất phim được quyền tham gia liên hoan phim quốc tế, hội chợ phim quốc tế, tổ chức những ngày phim Việt Nam ở nước ngoài. Phim tham gia liên hoan phim, hội chợ phim quốc tế, những ngày phim Việt Nam ở nước ngoài phải có giấy phép phổ biến phim của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Luật được đăng Công báo ngày 8/8/2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article