Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam là tổ chức tài chính nhà nước, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, được miễn thuế theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo ngày 30/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam là tổ chức tài chính nhà nước, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, được miễn thuế theo quy định của pháp luật hiện hành. Quỹ được thành lập nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý, hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện làm việc cho tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý ở các tỉnh thuộc diện ngân sách trung ương phải hỗ trợ, có khó khăn đột xuất và một số trường hợp đặc biệt khác (hỗ trợ cho các hoạt động trợ giúp pháp lý theo các nội dung do nhà tài trợ hoặc dự án có cam kết riêng phù hợp với quy định của ,  hỗ trợ bồi thường pháp lý, v.v…). Quỹ được hình thành từ các nguồn đóng góp tự nguyện, tài trợ của cá nhân trong và ngoài nước, ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác. Bộ Tư pháp ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Tài chính và chịu trách nhiệm trước Chính phủ về mọi hoạt động của Quỹ.

Quyết định được đăng Công báo ngày 11/7/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article