Ngày 25/6/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 76/2008/QĐ-BNN về việc bổ sung một số loại thuốc bảo vệ thực vật vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam.

Ngày 25/6/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 76/2008/QĐ-BNN về việc bổ sung một số loại thuốc bảo vệ thực vật vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam.

Việc xuất khẩu, nhập khẩu các loại thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Quyết định này được thực hiện theo Quy định về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được ban hành kèm theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ.

Quyết định được đăng Công báo ngày 5/7/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Ngày 6/10/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 96/2008/QĐ-BNN sửa đổi, bổ sung một số loại thuốc trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật tại các Quyết định số 49/2008/QĐ-BNN và Quyết định số 76/2008/QĐ-BNN nói trên.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article