Ngày 19/5/2008, Bộ Công thương đã có Thông tư số 06/2008/QĐ-BCT quy định việc quản lý chất lượng vật liệu nổ công nghiệp, áp dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, các đơn vị hoạt động dịch vụ thử nghiệm chất lượng vật liệu nổ công nghiệp.

Ngày 19/5/2008, Bộ Công thương đã có Thông tư số 06/2008/QĐ-BCT quy định việc quản lý chất lượng vật liệu nổ công nghiệp, áp dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, các đơn vị hoạt động dịch vụ thử nghiệm chất lượng vật liệu nổ công nghiệp.

Thông tư hướng dẫn về  việc công bố, chứng nhận sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp phù hợp quy chuẩn. Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp đã có quy chuẩn Việt Nam hoặc tiêu chuẩn Việt Nam phải thực hiện việc công bố sản phẩm phù hợp quy chuẩn theo nguyên tắc tại khoản 3 Mục I Quyết định này.  Các doanh nghiệp này có thể công bố sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn khác tại Việt Nam (ngoài tiêu chuẩn Việt Nam) trên cơ sở đề nghị Bộ Công thương thẩm định, đánh giá và chấp nhận việc sử dụng tiêu chuẩn đó như quy chuẩn tạm thời cho hoạt động công bố của doanh nghiệp. Tháng 3 hàng năm, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp báo cáo số lượng vật liệu nổ công nghiệp đã sản xuất, tình hình chất lượng nguyên liệu, thành phẩm vật liệu nổ công nghiệp, các sự cố về chất lượng, khiếu nại của khách hàng (nếu có), v.v…về Bộ Công thương.

Thông tư ban hành các Phụ lục về danh sách tổ chức kiểm tra chất lượng vật liệu nổ công nghiệp được chỉ định,  Mẫu bản công bố hợp quy, Mẫu bản xác nhận công bố phù hợp, Nội dung đánh giá tiêu chuẩn khác về chỉ tiêu chất lượng vật liệu nổ công nghiệp, Quy định khối lượng sản xuất phải lấy mẫu kiểm tra điển hình đối với các loại sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp, Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước chất lượng vật liệu nổ công nghiệp nhập khẩu và Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước chất lượng vật liệu nổ công nghiệp nhập khẩu.

Thông tư được đăng Công báo ngày 1/7/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article