Ngày 10/6/2008, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Ngày 10/6/2008, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Thông tư hướng dẫn về hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động của người nước ngoài, thời gian thông báo nhu cầu tuyển lao động của người sử dụng lao động nước ngoài, giao kết hợp đồng lao động, mẫu giấy phép lao động , hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động, báo cáo danh sách trích ngang đối với người nước ngoài làm việc ở Việt Nam v.v… Trước thời hạn ít nhất 20 ngày kể từ ngày nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tại Việt Nam, người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam phải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lao động cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội địa phương nơi người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam đóng trụ sở chính.

Quyết định được đăng Công báo ngày 30/5/2008 và có hiệu lực thi hành từ 19/5/2008.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article