Trong khuôn khổ “ Chương trình Hỗ trợ Đào tạo nguồn nhân lực cho các DNNVV giai đoạn 2004 – 2008” năm 2008 của Chính phủ, Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội (Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa - Bộ Kế hoạch và Đầu tư) dự kiến liên tục mở các khoá đào tạo có sự hỗ trợ 85% kinh phí của Nhà nước cho các cá nhân, chủ doanh nghiệp thuộc các tỉnh thành phố phía Bắc từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2008 ( học viên được miễn phí giảng viên, tài liệu đào tạo…) .

Trong khuôn khổ “ Chương trình Hỗ trợ Đào tạo nguồn nhân lực cho các DNNVV giai đoạn 2004 – 2008” năm 2008 của Chính phủ, Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội thuộc Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa - Bộ Kế hoạch và Đầu tư là một trong các đơn vị được giao triển khai chương trình đào tạo cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.  Từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2008, Trung tâm dự kiến liên tục mở các khoá đào tạo có sự hỗ trợ 85% kinh phí của Nhà nước cho các cá nhân, chủ doanh nghiệp thuộc các tỉnh thành phố phía Bắc ( học viên được miễn phí giảng viên, tài liệu đào tạo… ).

Học viên có thể tìm hiểu Nội dung chương trình đào tạo ở Lịch đào tạo và đăng ký tham dự đào tạo theo Phiếu đăng ký tham dự.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article