Quy định về chứng chỉ tham gia khóa học về đấu thầu theo quy định tại khoản 3 Điều 76 Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành tại Quyết định số 678/2008/QĐ-BKH ngày ngày 2/6/2008.

Quy định về chứng chỉ tham gia khóa học về đấu thầu theo quy định tại khoản 3 Điều 76 Nghị định số 58/2008/NÐ-CP ngày 5/5/2008 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành tại Quyết định số 678/2008/QÐ-BKH ngày ngày 2/6/2008.

Quyết định được đăng Công báo ngày 16/6/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày,  kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 1323/2006/QĐ-BKH ngày 12/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article