Mức thuế suất khẩu một số mặt hàng thuộc Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC vừa được Bộ Tài chính sửa đổi thành mức thuế suất mới quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 35/2008/QĐ-BTC ngày 6/6/2008.

Mức thuế suất khẩu một số mặt hàng thuộc Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 (được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 17/2008/QĐ-BTC ngày 17/4/2008) vừa được Bộ Tài chính sửa đổi thành mức thuế suất mới quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 35/2008/QÐ-BTC ngày 6/6/2008 và áp dụng cho các Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 16/6/2008.

Quyết định được đăng Công báo ngày 20/6/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article