Ngày 5/6/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 70/2008/QĐ-BNN về Quy chế quản lý vùng và cơ sở nuôi cá tra, áp dụng đối với  tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài nuôi cá tra trên lãnh thổ Việt Nam và các cơ quan quản lý có liên quan.

Ngày 5/6/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 70/2008/QÐ-BNN về Quy chế quản lý vùng và cơ sở nuôi cá tra, áp dụng đối với  tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài nuôi cá tra trên lãnh thổ Việt Nam và các cơ quan quản lý có liên quan.

Địa điểm xây dựng cơ sở nuôi cá tra phải nằm trong vùng quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cơ sở nuôi cá tra phải sử dụng con giống, thức ăn theo Tiêu chuẩn ngành, xử lý nước thải, chất thải theo quy định pháp luật hiện hành, không sử dụng hóa chất và các chế phẩm sinh học ngoài danh mục được phép sử dụng hoặc thuốc và hóa chất trong Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm và hạn chế sử dụng để xử lý môi trường, trị bệnh cá, phòng ngừa dịch bệnh. Cơ quan quản lý nhà nước về nuôi trồng thủy sản cấp tỉnh định kỳ hàng năm lập và công bố Danh sách các cơ sở nuôi cá tra an toàn, Danh sách vùng và cơ sở nuôi cá tra siêu thâm canh, Danh sách vùng và cơ sở nuôi cá tra thâm canh trên địa bàn tỉnh làm cơ sở cho công tác quản lý vĩ mô và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Quyết định được đăng Công báo ngày 20/6/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article