Theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BTC ngày 1/8/2008, mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắt, thép quy định tại Quyết định số 39/2008/QĐ-BTC ngày 19/6/2008 được điều chỉnh lên mức mới là 20%. Mức thuế suất này được áp dụng cho các Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 10/8/2008.

Theo Quyết định số 64/2008/QÐ-BTC ngày 1/8/2008, mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắt, thép quy định tại Quyết định số 39/2008/QĐ-BTC ngày 19/6/2008 được điều chỉnh lên mức mới là 20%. Mức thuế suất này được áp dụng cho các Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 10/8/2008.

Quyết định được đăng Công báo ngày 14/8/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article