Ngày 21/7/2008, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005, ban hành 2 biểu mức thu phí thẩm định kinh doanh  thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu.

Ngày 21/7/2008, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005, ban hành 2 biểu mức thu phí thẩm định kinh doanh  thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu.

Quyết định được đăng Công báo ngày 9/8/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article